Slovník - Marketing - ANERI s.r.o.

Slovník

Slovník některých cizích výrazů.

B2B - business to business - je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku.

B2C - business to customer - je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky.

Behaviorální reklama – internetová technologie využívající informace o předchozím chování návštěvníka internetu k doručování reklam podle jeho zájmu.


Brand - značka, logotip – logo, je to jednoznačně vnímané označení firmy či produktu

Bulletin - zpravodaj, úřední hlášení, přehled zpráv

Corporate communication - firemní nebo společenská komunikace

Corporate Identity - přeloženo do češtiny = jednotný vizuální styl.

Začíná od analýzy přes návrh loga, vzhledu webové prezentace, vizitek, hlavičkových papírů až po kompletní grafický manuál. Nejde pouze o vzhled a tvar výše uvedeného, ale také o pravidla jejich používání. Jde o to, docílit dlouhodobou ucelenou a kompaktní prezentaci firmy.

CPA (Click-Per-Action) – inzerent platí za internetovou reklamu až v případě, kdy návštěvník internetu provede požadovanou akci (vyplnění formuláře, registrace, objednávka apod.)

CPC (Cost-Per-Click) – cena za kliknutí – jedná se o maximální cenu za proklik na internetovou reklamu, kterou jste schopni nabídnout u PPC reklamy.

CPT (Cost-Per-Thousand) – tato internetová zkratka v překladu znamená platba za tisíc zobrazení.
Pokud je CPT 20 Kč, je cena jednoho zobrazení reklamního prostoru 2 haléře.

CTR (Click-Through-Rate) – míra prokliku. CRT vypočítává přibližnou efektivitu internetové reklamy. Jedná se o podíl počtu kliknutí na reklamu s počtem zobrazení krát sto.

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.

Někteří dodavatelé též používají těchto definic CRM:

systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem

systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka

systémy podporující péči o zákazníka

Design - co nejúčelnější propojení funkčnosti a estetické složky navrhovaného předmětu.

Direct mail - přímé oslovování zákazníka prostřednictvím pošty nebo e-mailu. Jde tedy o rozesílání informativních letáků, nabídek a dalších informací těmito komunikačními kanály přímo (direct) potenciálnímu nebo již stávajícímu zákazníkovi.

Direct marketing - přímý marketing, propagace produktu a uskutečnění prodeje pomocí přímých médií.

DSP (Demand Side Platform) – systémy na plánování reklamních kampaní na internetu. Mají přístup k velkému portfoliu webů. Umožňují nákup samotných impresí nebo RTB nákup.

Event marketing - je marketingová činnost, která se nevšedními akcemi (např. pořádáním akcí, her, událostí, inscenování zážitků aj.) snaží upoutat pozornost potenciálního i stávajícího zákazníka. Emocionální podněty, které vyvolává, mají podpořit image nabízeného produktu či samotné firmy.

Filantropie - je akt darování peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli postoj či počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života.

Firemní identita - v sobě zahrnuje firemní styl, firemní komunikaci a firemní jednání. Firemní styl zajišťuje jednotnou vizuální komunikaci s okolním světem a stanovuje rámec pro propagaci firmy. Pravidla a zásady používání základních firemních konstant (název, logo, barvy, písmo) zahrnuje grafický manuál.

Image - obraz, podoba, představa, celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost.

Image building - tvorba image, tvorba povědomí o značce, firmě, výrobku. Veškerá záměrná činnost firmy, která má vliv na tvorbu její dobré pověsti.

Know-how (anglicky „vědět-jak“) je anglické sousloví popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost.

Lobing, Lobbování, Lobbying - je soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů.

Logo - označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo je uváděno na produktech této firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce.

Logotyp - písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Obvykle je použitý charakteristický typ písma (často výtvarně upravený).

Marketing - jedna z koncepcí obchodní politiky podniku. Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu.

Marketing je obor identifikace potřeb spotřebitelů s výrobou, cenovou tvorbou, reklamou, distribucí, prodejem zboží a služeb.

Outsourcing - doslovně Outside Ressource Using, v překladu využití vnějších zdrojů. Proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí subjekt (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností.

PPC - Pay Per Click - (angl. platba za proklik) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip Pay per Click spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Oproti klasickým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že zákazník má přesnou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí jen tolik prokliků, potažmo návštěvníků, kolik chce. PPC reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná.

PPV (Pay-Per-View) – internetová reklama, kdy inzerent platí podle počtu jejího zobrazení. Užívá se zejména pro zobrazení bannerů.

Public relations (PR) volně lze přeložit jako „vztahy s veřejností“ - jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace.

Smyslem PR (komunikace s veřejností) je vytvoření kladných představ veřejnosti o organizaci (zprávy, časopisy, firemní noviny, články, sponzoring).

Quick wins - rychlá a efektivní řešení, rychle a levně zrealizovatelné

Reference - doporučení, posudek

Reklama - technické provedení propagace (tištěné materiály, televizní a rozhlasové spoty, venkovní reklama, 3D reklama, reklamní předměty atd.).

Retargeting – jedná se o funkci systému Sklik určenou k oslovování uživatelů, kteří navštívili vaše stránky. Retargeting umožňuje zacílit nabídku v závislosti na akci, kterou návštěvních na vašich internetových stránkách uskutečnil. Cíleně se můžete zaměřit např. na návštěvníky, kteří: 
-    prohlíželi vaše stránky, ale žádnou objednávku nerealizovali
-    koupili prostřednictvím internetu váš produkt a vy mu chcete nabídnout další příslušenství či doplňky
-    nakoupili váš produkt a je předpoklad, že nákup budou opakovat
-    využili mimořádnou nabídku na bezplatnou verzi vašeho produktu a vy mu chcete nabídnout plně placenou verzi.

Rich Media – nové rozšířené technologie tvorby webových stránek a bannerové reklamy umožňující dynamické načítání obsahu. Jedná se o kombinaci grafiky a kódu (JavaScript, HTML,…). Příkladem je Flash od společnosti Adobe, streamované video, on-line hry apod.

RTB (Real Time Bidding) – technologie internetové reklamy umožňující nákup impresí (zobrazení reklamního banneru) v aukci. Tato aukce probíhá v reálném čase při zobrazení každé jednotlivé imprese.

Segmentace trhu - rozdělení trhu (zákazníků) na cílové skupiny, které chceme oslovit.

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky.

Sigmaking – řezaná reklama, samolepící reklamy

Sklik – PPC systém umožňující zobrazování internetové reklamy na nejnavštěvovanějších webech českého internetu. Reklama se zobrazuje na základě dotazu uživatele v kontextu s obsahem stránky. Platba se provádí za proklik nebo za 1000 zobrazení. Lze nastavit maximální denní platbu.

SSP (Supply Side Platform) – technologické zajištění on-line prodeje reklamního prostoru vydavatele. Probíhá na ní aukce reklamního prostoru.

SWOT analýza - situační analýza. Název je složen z počátečních písmen anglických slov (přednosti, slabiny, příležitosti a hrozby). Je to analýza, která pomáhá dokumentovat stávající situaci a předchází samotnému plánování.

Teambuilding (Team building) - budování a rozvoj týmů

Program je vhodný pro menší pracovní skupiny (7–12 členů), trvá 2–4 dny a využívá outdoorových nebo indoorových aktivit (tzv. teambuildingové, týmové hry), které jsou následně zpracovávány formou skupinových analýz. Výsledkem úspěšně absolvovaného teambuildingu je lepší týmová komunikace – tedy celkově lepší týmová spolupráce

Team building je vhodný pro menší skupiny a jeho program může být zaměřen na:

- prohloubení sebepoznání i poznání členů týmu

- navázání přirozených meziosobních vztahů

- efektivnější rozdělení týmových rolí

- zlepšení týmové komunikace a týmové spolupráce

- posílení týmové identity

- prohloubení vzájemné důvěry členů týmu

 

Targeting - zacílení na skupiny, které jsme vydefinovali v rámci segmentace

Teamspirit (Team spirit) – akce, motivace a zábava

Program vhodný i pro velké pracovní skupiny či celé firmy. Využívá outdoorových nebo indoorových aktivit, které v sobě zahrnují prvky spolupráce i soutěživosti.

Vytváří příležitost k navázání kontaktů mezi lidmi, kteří se v pracovním prostředí nesetkávají. Posiluje týmovou identitu, tj. pocit sounáležitosti a vzájemné soudržnosti jednotlivých členů s firmou a zlepšuje týmovou práci.

Teamspirit přináší zábavu, motivaci a spolupráci pro téměř neomezený počet členů

podpora vztahů ve skupině

týmová práce

zábava a motivace

netradiční pozitivní zážitky

poznání kolegů

zlepšení atmosféry

posílení vzájemné důvěry a komunikace

posílení vzájemné loajality i vztahu k firmě

Telemarketing - integrovaný systém výzkumu, reklamy, vytváření prodejních kontaktů a poskytování prodejních služeb, využívající telekomunikačního systému ve spojení s jinými médii.

Propagace jakéhokoliv zboží nebo služeb pomocí telefonních spojů.

Tisková konference - tradiční nástroj vztahů s novináři vhodný zejména pro veřejné oznámení nových skutečností (např. nový produkt, nová strategie apod.) současně většímu počtu médií. TK je určena konkrétním novinářům popř. je otevřená všem novinářům, kteří o ni projeví zájem. TK je moderována, zpravidla sestává z vystoupení zástupců zadavatele a části pro otázky a odpovědi; současně s TK se vydává tisková zpráva, která je distribuována do médií po ukončení tiskové konference.

Web design - je činnost, při které jsou vytvářeny webové stránky a webové aplikace. Spočívá v návrhu struktury a vzhledu webových stránek.

Webhosting - je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru).

Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server. Ceny za webhosting se pohybují od pár Kč až po několik tisíc Kč za měsíc. Existuje i bezplatná varianta, tzv. freehosting. Freehosting obvykle nezahrnuje žádné záruky ohledně funkčnosti, má omezenou technickou podporu. Často je s freehostingem spojeno umisťování reklamy na stránkách.

Webhosting je pouze samotné umístění stránek na serveru poskytovatele. Aby se uživatelé internetu ke stránkám dostali, je potřeba mít zaregistrovánu doménu (např. s názvem společnosti).

GDPR jednoduše

Jste připraveni na GDPR? GDPR se týká všech firem, institucí i organizací.

http://dataosobni.cz/


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

Aneri marketing

ANERI, Karel Gott a Bohuslav Svoboda

Křest kniny
„Praha očima dětí”.

Karel Gott,  Bohuslav Svoboda a Dalibor Kotek

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Rozhovor poskytnutý odbornému časopisu Výběr

Časopis Výběr je předním titulem v oblasti B2B, zabývajícím se  problematikou marketingu, maloobchodu a prodeje.

TOP CZECH QUALITY

Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

Funkční mobilní reklama

Mobilní reklama

Internetový marketing

Poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR pro ANERI s.r.o.

ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.

marketing

Outsourcing marketingu z odborného časopisu

Outsourcingem k efektivitě i úsporám
Outsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníky
Nepodcenit marketing
V období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřit
Anketa s podnikateli
S outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace